Finca rústica en venta en la diseminado aforess 65, Roses, ref: TR60781

diseminado aforess 65 , 17480, Roses , Gerona Ver en el mapa
Tipo de oferta
Venta
Tipo de oferta
Superficie construida
463  m²
Superficie construida
Habitaciones
10+ habs.
Habitaciones
Tipo de casa
Finca rústica
Tipo de casa

Descripción

Español
Русский
Català
English
En venta edificio histórico con terreno rustico
Se trata de una masía formada por la casa y una torre de defensa. Con una parcela de 732.030 m2, 73,20 hectárea, superficie construida 463 m2 y se pueden autorizar ampliaciones máximas del 20%.
Entre algunas alternativas de explotación de las construcciones existentes
•Vivienda
•Uso público: establecimiento de turismo rural, restauración, actividades de ocio deportivas, religiosas, culturales, pedagógicas y otras de interés social.
•Centro de transformación de productos agrícolas y ganaderos
•Usos y actividades agrícolas, ganaderas, forestales tradicionales o cinegéticas
El edificio principal es de planta rectangular y está dividido en dos plantas, con el tejado a dos vertientes sobre los muros laterales. La fachada principal está orientada al sur,
Breve historia
Se encuentra a orillas de la carretera de Roses a Montjoi, "en un rellano elevado considerablemente sobre el mar que forma parte de la sierra llamada precisamente de la Torre del Sastre. Su cresta termina en la punta Falconera y limita las vertientes que descienden por una parte hacia la bahía de Montjoi y por otra sobre la costa encarada al golf donde están las dos calas de Canyelles".
La torre del Sastre fue levantada, probablemente como la de la masía Marès, en la época de mayor incremento de la piratería, en el siglo xvi y primeras décadas del siglo xvii. Las primeras referencias escritas se documentan en el cartoral de Santa María de Roses: "Torra. En 1304 es una masía que afronta al este con el mar. Se documenta también la inscripción grabada que presenta el dintel de piedra de una ventana de la torre: "AÑO I S 1628". Aunque no puede afirmarse que sea realmente la fecha de construcción, ya que podría hacer referencia a alguna reforma. Los testigos orales del masovero Luciano Márquez refuerzan esta hipótesis, comentando que su hermana le había afirmado que los sillares de mármol que adornan el portal de entrada de la casa provenían de una casa de Roses que fue derribada. [1] De lo contrario, el primer propietario del que tenemos constancia es Josep Sastre Climent que hace testamento en el año 1699.

En la misma finca tenemos a la venta otras tres parcelas con un superficie total de 592.447 m2 59,24 hectáreas a un precio de 1.482. 000 euros

precio negociable

Para más información por favor contáctenos.
Продается историческое здание с деревенским участком
Это ферма, состоящая из дома и оборонительной башни. С участком 732 030 м2, 73,20 га, застроенной площадью 463 м2 и максимальным расширением 20% можно разрешить.
Среди некоторых альтернатив эксплуатации существующих конструкций
•Места жительства
•Общественное использование: заведение сельского туризма, рестораны, спортивные, религиозные, культурные, образовательные и другие виды досуга, представляющие общественный интерес.
• Центр трансформации сельскохозяйственной и животноводческой продукции
• Сельскохозяйственное, животноводческое, традиционное лесное или охотничье хозяйство и виды деятельности.
Главное здание имеет прямоугольную форму в плане и разделено на два этажа, с двускатной крышей на боковых стенах. Главный фасад ориентирован на юг,
Краткая история
Он расположен на берегу дороги из Росес в Монжуа, «на плато, значительно возвышающемся над морем, которое является частью горного хребта, называемого именно Торре-дель-Састре. Его гребень заканчивается в Пунта-Фальконера и ограничивает склоны, спускающиеся по часть в сторону залива Монжуа, а другая на побережье напротив поля для гольфа, где находятся две бухты Каньельес».
Башня Торре-дель-Састре была построена, вероятно, как и ферма Марес, во времена наибольшего роста пиратства, в 16 веке и в первые десятилетия 17 века. Первые письменные упоминания задокументированы в картеле Санта-Мария-де-Росес: «Торра. В 1304 году это фермерский дом, обращенный к морю на восток. Также задокументирована выгравированная надпись на каменной перемычке окна башни: «ГОД I S 1628 ". Хотя нельзя подтвердить, что это действительно дата постройки, поскольку она может относиться к какой-то реформе. Устные свидетели масоверо Лучано Маркеса подтверждают эту гипотезу, комментируя, что его сестра утверждала, что мраморные тесаные камни, украшающие входной портал дома произошел из дома в Росас, который был снесен.

На той же ферме у нас есть еще три участка на продажу общей площадью 592 447 м2 59,24 га по цене 1 482. 000 евро

Цена договорная

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
En venda edifici històric amb terreny rústic
És una masia formada per la casa i una torre de defensa. Amb una parcel·la de 732.030 m2, 73,20 hectàrea, superfície construïda 463 m2 i es poden autoritzar ampliacions màximes del 20%.
Entre algunes alternatives dexplotació de les construccions existents
•Habitatge
•Ús públic: establiment de turisme rural, restauració, activitats de lleure esportives, religioses, culturals, pedagògiques i d'altres d'interès social.
•Centre de transformació de productes agrícoles i ramaders
•Usos i activitats agrícoles, ramaderes, forestals tradicionals o cinegètiques
L'edifici principal és de planta rectangular i està dividit en dues plantes, amb la teulada a dos vessants sobre els murs laterals. La façana principal està orientada al sud,
Breu història
Es troba a la vora de la carretera de Roses a Montjoi, “en un replà elevat considerablement sobre el mar que forma part de la serra anomenada precisament de la Torre del Sastre. La seva carena acaba a la punta Falconera i limita els vessants que baixen per una parteix cap a la badia de Montjoi i per una altra sobre la costa encarada al golf on hi ha les dues cales de Canyelles”.
La torre del Sastre va ser aixecada, probablement com la de la masia Marès, a l'època de major increment de la pirateria, al segle xvi i primeres dècades del segle xvii. Les primeres referències escrites es documenten al cartoral de Santa Maria de Roses: "Torra. El 1304 és una masia que afronta a l'est amb el mar. Es documenta també la inscripció gravada que presenta la llinda de pedra d'una finestra de la torre: "ANY I S 1628" Encara que no es pot afirmar que sigui realment la data de construcció, ja que podria fer referència a alguna reforma. Els testimonis orals del masover Luciano Márquez reforcen aquesta hipòtesi, comentant que la seva germana li havia afirmat que els carreus de marbre que adornen el portal d'entrada de la casa provenien d'una casa de Roses que va ser enderrocada.[1] En cas contrari, el primer propietari del que tenim constància és Josep Sastre Climent que fa testament l'any 1699.

A la mateixa finca tenim a la venda tres parcel·les més amb un superfície total de 592.447 m2 59,24 hectàrees a un preu de 1.482. 000 euros

preu negociable

Per a més informació si us plau contacteu-nos.
For sale historic building with rustic land
It is a farmhouse made up of the house and a defense tower. With a plot of 732,030 m2, 73.20 hectares, built area 463 m2 and maximum extensions of 20% can be authorized.
Among some alternatives for exploiting existing constructions
•Living place
•Public use: rural tourism establishment, restaurants, sports, religious, cultural, educational and other social interest leisure activities.
• Transformation center for agricultural and livestock products
•Agricultural, livestock, traditional forestry or hunting uses and activities
The main building has a rectangular floor plan and is divided into two floors, with a gabled roof on the side walls. The main façade is oriented to the south,
Brief history
It is located on the banks of the road from Roses to Montjoi, "on a plateau raised considerably above the sea that forms part of the mountain range called precisely Torre del Sastre. Its crest ends at Punta Falconera and limits the slopes that descend by a part towards the bay of Montjoi and on the other on the coast facing the golf course where the two coves of Canyelles are".
The Torre del Sastre was built, probably like the one at the Marès farmhouse, at the time of the greatest increase in piracy, in the 16th century and the first decades of the 17th century. The first written references are documented in the cartoral of Santa María de Roses: "Torra. In 1304 it is a farmhouse that faces the sea to the east. The engraved inscription on the stone lintel of a tower window is also documented: "YEAR I S 1628”. Although it cannot be confirmed that it is really the date of construction, since it could refer to some reform. The oral witnesses of the masovero Luciano Márquez reinforce this hypothesis, commenting that his sister had affirmed that the marble ashlars that adorn the entrance portal of the house came from a house in Roses that was demolished.[1] Otherwise, the first owner we know of is Josep Sastre Climent, who made his will in 1699.

On the same farm we have three other plots for sale with a total area of ​​592,447 m2 59.24 hectares at a price of 1,482. 000 euros

Negotiable price

For more information please contact us.

Finca rústica en Roses

Estado de vivienda
A reformar
Habitaciones
10+
Superficie construida
463 m²
Superficie util
463 m²
Número de plantas
2
¿Está legalizado el edificio?
Adicionalmente
 • Mirador

Sobre el terreno

Tipo de oferta
Venta
Tipo de terreno
Urbano
Superficie del terreno
732 030  m²
Edificabilidad
556  m²
Tipo del acceso al terreno
Por carretera asfaltada
Orientación
N
Agua
Electricidad
Cobertura movil
Edificación en el suelo
Cobertura movil
 • Movistar
 • Vodafone
 • Orange
Propósito de la parcela
 • Sin explotación o uso concreto
Cerca de
 • Vistas al mar
 • Río
 • Ciudad
 • Pueblo
 • Aeropuerto (<80km)
 • Lago o pantano
 • Autopista o autovia
 • Montañas
 • Zona forestal
 • Zona playas
Zona playas
 • 1ª línea playas

Dirección

diseminado aforess 65, 17480, Roses, Gerona
Mapa Satélite

Ayuntamientos en Roses

Este terreno o propiedad está registrado en el ayuntamiento de la localidad de la zona:
Plaça Catalunya 1217480 Roses
Cómo llegar
*Atención: ¡No son los datos de contacto del propietario!
3 718 000 €
8 030.2 €/m²
Por favor, indique que ha encontrado este anuncio en Terrenos.es
REF en el sitio web de la agencia:
zito002
Contactar con el vendedor
inmobiliaria zitouni
Servicios más populares
Mirador Agua Electricidad Cobertura movil Sin explotación o uso concreto Vistas al mar Río Ciudad Pueblo Aeropuerto (<80km)
Esta web terrenos.es, cuyo responsable es Pirañas Online SL, utiliza cookies (pequeños archivos de información que se guardan en su navegador), tanto propias como de terceros, para el funcionamiento de la web (necesarias), analíticas (análisis anónimo de su navegación en el sitio web) y de redes sociales (para que pueda interactuar con ellas). Puede consultar nuestra política de cookies y también nuestra política de privacidad. Puede aceptar las cookies, rechazarlas, configurarlas o ver más información pulsando en el botón correspondiente.